French Language Course and Training in Vietnamo
 • Đánh Giá Tiền Bị Học Tiếng Pháp

  Tiếng Pháp Cấp A1.1 Học Nhóm

  Tiếng Pháp Học Cá Nhân (1 kèm 1) 20 giờ

  Tiếng Pháp Học Cá Nhân Tính Giờ

  Tiếng Pháp Cấp A1.2 Học Nhóm

  Tiếng Pháp Cấp A2.1 Học Nhóm

  Tiếng Pháp Cấp A2.2 Học Nhóm

  Tiếng Pháp Cấp B1.1 Học Nhóm

  Tiếng Pháp Cấp B1.2 Học Nhóm

  Tiếng Pháp Cấp B1.3 Học Nhóm

  Tiếng Pháp Trình Độ B1.4 Nhóm Học Chung

  Liên Lạc


  Middle East

  United Arab Emirates

  +600 54 0006
  www.lingua-learn.com
  [email protected]
  Asia

  Vietnam

  +41 78 668 5445
  [email protected]
  www.lingua-learn.vn

  Indonesia

  +62 (0) 821 4604 0040
  [email protected]
  www.lingua-learn.asia

  Hong Kong

  +85 (0) 29236 9966
  [email protected]
  www.lingua-learn.hk

  Singapore

  +65 9799 8190
  [email protected]
  www.lingua-learn.sg

  Thailand

  +66 989 526 989
  [email protected]
  www.lingua-learn.co.th
  Europe

  United Kingdom

  +44 (0) 330 332 5155
  [email protected]
  www.lingua-learn.co.uk

  Spain

  +34 (0) 615 28 3397
  [email protected]
  www.lingua-learn.es

  Turkey

  +90 850 532 5465
  [email protected]
  www.lingua-learn.com.tr

  Czech

  +420 7743 5 0806
  [email protected]
  www.lingua-learn.cz

  Italy

  +393 44488 5595
  [email protected]
  www.lingua-learn.it
  Africa

  South Africa

  +27 62 194 8784
  [email protected]
  www.lingua-learn.co.za
  Trustpilot